Zasady publikcaji

ZASADY AUTORSTWA PUBLIKACJI

  1. Nazwiska autorów publikacji powinny być wymieniane zgodnie z ich wkładem w treść opracowania, zgodnie z następującymi zasadami autora pierwszego, ostatniego, korespondencyjnego.
  2. Pierwszy autor jest to główny autor danej publikacji (udział tego autora jest największy ze wszystkich ujętych autorów). Jest to np.: twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca badań, wykonawca specyficznych badań, wykonawca analizy wyników, twórca manuskryptu artykułu.
  3. Autor korespondencyjny – osoba odpowiedzialna za całokształt publikacji wysyłanej do druku, która otrzymuje komentarze recenzentów i odpowiada na nie. Dane kontaktowe tej osoby są drukowane w artykule, aby również czytelnicy mogli skontaktować się z grupą badawczą. Autor korespondencyjny jest utożsamiany ze stażem pracy, zazwyczaj jest to kierownik grupy badawczej lub jednostki badawczej (szef zespołu), ale może to być dowolny ze współautorów, ustalony na podstawie zgody wszystkich, posiadający wystarczającą wiedzę do podjęcia tej roli.
  4. Ostatnia pozycja wśród autorów danej publikacji zajmowana jest przez lidera (opiekuna naukowego) grupy prowadzącej dane badania, który sprawuje nadzór merytoryczny nad tym badaniem (nie jest to jednoznaczne z funkcją kierownika Kliniki/ Zakładu/ Pracowni).
  5. W przypadku gdy publikację przygotowuje wiele osób, na etapie prac rekomendowane jest ich dokumentowanie w taki sposób, który pozwoli na weryfikację grona współautorów publikacji oraz osób uczestniczących w przygotowaniu publikacji (nie-autorów) i uniknięcie w przyszłości ewentualnych sporów na tle autorstwa.
  6. Oznaczanie autorstwa w rozumieniu prawa własności intelektualnej powinno odbywać się z uwzględnieniem faktycznego twórczego zaangażowania w stworzenie utworu. Przywłaszczenie sobie autorstwa poprzez przejęcie fragmentów cudzych utworów bez właściwego oznaczenia autorstwa, jak również wprowadzenie w błąd co do części lub całości cudzego utworu, stanowi naruszenie autorskich praw osobistych w postaci plagiatu. Grozi za to odpowiedzialność cywilna (art. 79 pr. aut.) oraz karna (art.115 pr. aut.).