Zasady publikcaji

PROCEDURY REDAKCYJNE I ZASADY RECENZJI

  1. Redakcja czasopisma dokonuje wstępnej oceny artykułu pod kątem zgodności artykułu z tematyką publikacyjną oraz formalnych wymagań dotyczących układu tekstu i listy piśmiennictwa. W przypadku braku takiej zgodności ma prawo artykuł odrzucić.
  2. Po zakwalifikowaniu artykułu do dalszego etapu, artykuł będzie poddany recenzji przez dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny. Artykuły są recenzowane anonimowo, tj, autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Na podstawie otrzymanej recenzji, Redakcja podejmuje decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu artykułu. W przypadku, jeśli artykuł, zgodnie z recenzjami wymaga poprawy, Redakcja może podjąć decyzję, po uprzednim dokonaniu niezbędnych poprawek przez Autora lub Autorów, o powtórnym wysłaniu pracy do recenzji.
  3. Autor lub Autorzy artykułów zaakceptowanych do publikacji lub nieprzyjętych do publikacji są powiadamiani mailowo o decyzji dotyczącej danego artykułu.
  4. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uzgodnienia z autorem, dotyczących stylistyki, mianownictwa, koniecznych skrótów, usunięcia powtórzeń oraz przesunięcia tabel i rycin, nie wpływających na treść merytoryczną pracy.
  5. Za opublikowanie pracy w monografii nie będą płacone honoraria autorskie.
  6. Zgłoszenie pracy do publikacji w czasopiśmie jest równoznaczne ze złożeniem przez Autora oświadczenia, że nie zachodzi „konflikt interesów”, który ma miejsce, kiedy autor ma finansowe lub osobiste zależności wpływające niewłaściwie na jego działania związane z publikowanym artykułem.
  7. Do składanych prac należy dołączać wypełnione i czytelnie podpisane przez wszystkich autorów:

a) oświadczenie, że artykuł nie został nigdzie opublikowany ani przedłożony do publikacji
w żadnym innym czasopiśmie

b) oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania skierowanego do publikacji
w czasopiśmie.

c) Oświadczenia te należy dołączyć wraz z plikami pracy.