Wytyczne publikcaji

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

 1. Prace oryginalne naukowe należy nadsyłać w określonej przez redakcję strukturze tekstu i muszą zawierać następujące podstawowe części: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski, listę piśmiennictwa. Streszczenia prac oryginalnych powinny zawierać 250 słów ze spacjami, a także muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski.
 2. Prace poglądowe powinny zawierać: wprowadzenie i cel pracy, metody przeglądu, opis stanu wiedzy, podsumowanie, listę piśmiennictwa. Streszczenia prac przeglądowych muszą zawierać 250 słów ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, metody przeglądu, skrócony opis stanu wiedzy, podsumowanie.
 3. Teksty należy przesyłać w plikach elektronicznych bez docelowego formatowania tekstu (preferowana czcionka 12 punktów, odstęp pomiędzy wersami 1,5, marginesy 2,5 cm, akapity wyróżnione jednym pustym wierszem, nie wyróżniać tytułów inną czcionką, wyłączyć dzielenie wyrazów, przypisy wstawiać automatycznie, nie formatować odstępów seriami spacji, nie poprzedzać spacją znaków przestankowych, nie korzystać z tzw.,,twardej spacji”).
 4. Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim oraz w języku angielskim (powinien być zwięzły i jasny), imiona i nazwiska autorów (zgodnie z Zasadami autorstwa publikacji) oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon, numer ORCID.
 5. Prace oryginalne i poglądowe muszą zawierać od 2 do 5 słów kluczowych w języku polskim oraz
  w języku angielskim.
 6. Jeśli artykuł posiada nadany numer DOI należy go umieścić za pomocą pełnego linku, na końcu przypisu bibliograficznego.
 7. Badania z udziałem zwierząt doświadczalnych i ludzi muszą być prowadzone zgodnie z zasadami przewodnimi Deklaracji Helsińskiej. Badania muszą być zatwierdzone przez Instytucjonalną Komisję Bioetyczną w instytucji Autorów, a uczestnicy muszą wyrazić świadomą zgodę na udział
  w badaniu.
 8. Stworzenie piśmiennictwa należy do obowiązków Autora.
 9. Autorzy powinni skupić się na najnowszych pracach i doniesieniach naukowych. Lista piśmiennictwa powinna w pierwszej kolejności zawierać literaturę dostępną po roku 2013 (tj. w okresie 10 lat przed pracą nad artykułem) (min.75%), jak również  powinna w dużej mierze opierać się o publikacje zagranicznych autorów.
 10. Preferowanym w Wydawnictwie systemem odwołań do literatury jest system vancouverski, stosowany w National Library of Medicine (NLM). 

  a. Wybrane zasady powinny być konsekwentnie stosowane w całym tekście. Styl cytowania dotyczy zarówno cytowania, sporządzania bibliografii oraz edycji tekstów naukowych, jak i przedstawiania wyników badań;

  b. Odwołania do literatury w tekście należy umieszczać chronologicznie w nawiasie kwadratowym z podaniem numeru cytowanej pozycji piśmiennictwa, zgodnie ze spisem umieszczonym na końcu pracy, w żadnym wypadku nie w formie przypisów dolnych, umieszczanych pod tekstem głównym. W przypadku kilku cytowanych pozycji konieczne jest podanie wszystkich numerów przedzielonych przecinkami bez spacji lub zakres – jeżeli są to pozycje kolejne, na przykład: [4,7,15] lub [2–9,14]. Numerowanie cytowanych materiałów powinno być zgodne z kolejnością pojawiania się ich w tekście.

  Przykłady:

  Pojedyncze cytowania: Czekolada ma wiele potencjalnych korzyści zdrowotnych, takich jak poprawa przepływu krwi [11] i funkcji poznawczych [10].

  Wiele źródeł: Wykazano, że czekolada [1,2,5,7,11-15] prowadzi do optymizmu. Czekolada ma wiele potencjalnych korzyści zdrowotnych, takich jak poprawa przepływu krwi[1], nastroju[2-3] i funkcji mózgu[4-7].

  c. Nazwiska wszystkich autorów należy podawać z pierwszą literą imienia. W przypadku rozdziałów w książkach należy podać na końcu zakres stron cytowanego rozdziału. Tytuł pozycji należy wyróżnić czcionką pochyłą (italic). Teksty należy opatrzyć identyfikatorami elektronicznymi, jeżeli są dostępne. Sposób przedstawienia danych bibliograficznych różni się w zależności od cytowanego źródła na który powołuje się autor, poniżej znajdują się główne ich rodzaje:

  Artykuł w czasopiśmie naukowym:

  Rudnicka-Drożak E, Misztal-Okońska P, Młynarska M. Opinia pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego na temat udzielania pomocy medycznej pacjentom w stanie zatrucia alkoholem – doniesienie wstępne. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(3): 577–582.

  Scholey A, Owen L. Effects of chocolate on cognitive function and mood: a systematic review. Nutr Rev [Internet]. 2013 Oct [cited 2020 June 15];71(10):665-81. Dostępne w: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24117885

  Buchanan JG, Scott PJ, McLachlan EM. A chromosome translocation in association with periarteritis nodosa and macroglobulinemia. Am J Med. 1967; 42: 1003–1010. doi: 10.1016/0002-9343(67)90081-2.

  Sokolov AN, Pavlova MA, Klosterhalfen S, Enck P. Chocolate and the brain: neurobiological impact of cocoa flavanols on cognition and behavior. Neurosci Biobehav Rev [Internet]. 2013 Dec [cited 2020 June 15];37(10 Pt 2):2445-53. Dostępne w: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23810791

  Artykuł w czasopiśmie naukowym w przygotowaniu:

  Pontarollo G, Mann A, Brãndao I, Malinarich F, Schöpf M, Reinhardt C. Protease-activated receptor signaling in intestinal permeability regulation. FEBS J. 2019 Sep 8. doi: 10.1111/febs.15055. [Epub Ahead of print] [dostęp: 9.09.2019].

  Książka:

  Nowacka M. Etyka a transplantacje. WN PWN, Warszawa 2003.

  Seligman MEP, Walker EF, Rosenhan DL. Psychopatologia. Gilewicz J, Wojciechowski A (tłum.). Zysk i S-ka, Poznań 2003.

  Groth-Marnat G. The handbook of psychological assessment. 2nd edition. John Wiley & Sons, New York 1990.

  Rozdział w książce:

  Gozdowska J, Durlik M. Kwalifikacja biorcy i żywego dawcy nerki [w:] Cierpka L, Durlik M (red.). Transplantologia Kliniczna. Przeszczepy narządowe. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2015: 112–125.

  Bristow RE, Lagasse LD. Cytoreductive surgery: pelvis [w:] Bristow RE, Karlan BY, Chi DS (eds.). Surgery for Ovarian Cancer. Principles and Practice. 2nd edition. Informa Healthcare, New York 2010: 91–121.

  Strona internetowa:

  World Health Statistics 2019: Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. WHO, Genewa 2019; https://www.who.int/publications/i/item/9789241565707 [dostęp: 2.12.2022].

  UNAIDS, Global HIV & AIDS statistics — fact sheet; https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet [dostęp: 25.06.2023].

 11. Jeśli artykuł, którego treść jest cytowana, posiada nadany numer DOI należy go umieścić za pomocą pełnego linku, na końcu przypisu bibliograficznego.
 12. Ryciny i tabele powinny być umieszczone w artykule (umiejscowione w tekście głównym). Dodatkowo osobno należy przesłać oryginalne pliki graficzne w formacie jpg lub TIFF w rozdzielczości 300 dpi oraz edytowalne pliki z danymi do wykresów. Opis rycin i tabel powinien wystarczać do zrozumienia ich zawartości bez odnoszenia się do tekstu głównego.Przykłady:
  Tabela 1. Częstość zaburzeń gospodarki węglowodanowej w badanej grupie. A – grupa kontrolna; B – osoby chore; * oznacza wynik istotny statystycznie
  Rycina 1. Średnie stężenie glukozy w surowicy krwi dorosłych mężczyzn w zależności od BMI

   

  Jednostki danych liczbowych należy podawać w nawiasach kwadratowych. Ryciny zawierające wykresy powinny być przedstawione w formie dwuwymiarowej. Preferowana jest forma tabeli bez linii pionowych oddzielających kolumny, zawierająca linie poziome ograniczające od góry i dołu, linię pozioma oddzielającą tytuły kolumn od danych oraz opcjonalnie poziome linie oddzielające wiersze prezentowanych danych lub złożonych tytułów kolumn (przykład poniżej).

 13. Elementy uzupełniające tekst główny (infografiki, fotografie, formularze, kwestionariusze) powinny być opracowane oddzielnie (zrozumiałe bez tekstu głównego), opatrzone tytułami i odpowiednio ponumerowane (odnośniki tekstowe muszą korespondować z tą numeracją). Oprócz fragmentów tekstów również wszelkie infografiki i zestawy danych pochodzące z innych dzieł lub będące cudzą twórczością czy własnością wymagają wskazania źródła. Jeśli autorem zarówno tabeli, rysunku, fotografii, jak i publikacji jest ta sama osoba, należy użyć zwrotu np. opracowanie własne/na podstawie badań własnych itp.