Zasady publikcaji

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ I OCZEKIWANIA WOBEC UCZESTNIKÓW PROCESU

Przestrzeganie tych zasad dotyczy wszystkich uczestników procesu wydawniczego, a w szczególności:

A. W przypadku autorów, wydawnictwo szczególną uwagę zwraca na:

1. Rzetelność naukową, która w przypadku publikacji oryginalnych wyników badań polega na ich uczciwej i pełnej prezentacji, umożliwiającej odtworzenie opisywanych badań przez osoby trzecie, a także na ich obiektywnej interpretacji;

2. Zasadę oryginalności, polegającą na zgłaszaniu przez autorów wyłącznie własnych, oryginalnych utworów oraz w przypadku wykorzystywania dorobku innych twórców, oznaczanie ich zgodnie z zasadami cytatu, bądź uzyskaniu zgody na wydanie materiałów wcześniej publikowanych od ich właścicieli bądź dysponentów;

3. Ograniczanie autorstwa publikacji do osób, które wniosły znaczący wkład w jej koncepcję, projekt i realizację z równoczesnym aktywnym przeciwdziałaniem takim zjawiskom, jak: ghostwriting czy guest authorship w przypadku ich wykrycia;

4. Rzetelne podawanie przez autorów źródeł, które wykorzystywali przy tworzeniu własnego opracowania i ich umieszczenie w bibliografii załącznikowej;

5. Gotowość autorów do udostępnienia nieprzetworzonych wyników badań, również w okresie po publikacji;

6. Niepublikowanie przez autorów tekstów opisujących te same badania w więcej niż w jednym tytule, z wyłączeniem streszczeń.

B. W przypadku Redaktora naukowego i redaktorów działu przygotowujących złożone

publikacje obowiązują następujące zasady:

1. Kwalifikowanie poszczególnych opracowań do publikacji wyłącznie na podstawie:

(a) zgodności z przekazanymi autorom wytycznymi,

(b) wartości merytorycznej,

(c) oryginalności,

(d) przejrzystości prezentacji;

2. Współpraca z Wydawcą w celu zagwarantowania rzetelności naukowej i przestrzegania zasady autorstwa, polegającej w tym przypadku na upewnieniu się, że poszczególni autorzy mający wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po przeprowadzonej redakcji naukowej;

3. Wycofanie tekstu z publikacji, w porozumieniu z Wydawcą, jeżeli pojawiły się dane
o jej braku wiarygodności, również wskutek wystąpienia niezamierzonych błędów, rozpoznano cechy plagiatu czy też naruszenia zasad etyki wydawniczej.

4. W przypadku osób, którzy podjęli się recenzji prac, Wydawca oczekuje:

a) Współpracy wraz z redaktorem naukowym i/lub redakcją Wydawcy oraz z autorami w zakresie doskonalenia recenzowanego materiału;

b) Oceny powierzonych prac w sposób staranny i obiektywny, w miarę możliwości z oceną ich rzetelności naukowej oraz z odpowiednim uzasadnieniem zgłaszanych uwag;

c) Zachowania zasady fair play z wykluczeniem osobistej krytyki autora(ów);

d) Zachowania poufności, polegającej na ujawnianiu prac jedynie osobom zaangażowanym w proces wydawniczy;

e) Wykonania recenzji w ustalonym terminie bądź przyjęcia wspólnie z Wydawcą innego rozwiązania w przypadku niemożności dotrzymania tego  terminu.

f) Niepodejmowania się recenzji w przypadku konfliktu interesu z autorem (autorami) i niewykorzystywania recenzji ani samej pracy do własnych celów.

5. Wydawcę obowiązują następujące zasady etyczne:

a) Wydawca, podejmując ostateczną decyzją o przyjęciu poszczególnych manuskryptów do publikacji, kieruje się przede wszystkim ich walorami merytorycznymi oraz zgodnością z wstępnymi założeniami dotyczącymi danej publikacji, które wcześniej zostały przekazane autorom. W przypadku publikacji złożonych Wydawca polega na opinii redaktora naukowego dzieła i współpracuje z nim w procesie kwalifikacji do druku. Zaangażowane strony w procesie decyzji uwzględniają opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej danej pracy, jej oryginalności i klarowności wywodu.

6. Wydawca dokłada wszelkich starań, by takie elementy, jak: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływały na ocenę tekstów.

7. Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

8. Nieopublikowane teksty nie są bez pisemnej zgody autorów udostępniane żadnym osobom, które nie są zaangażowanie w proces wydawniczy.

9. Wydawca w porozumieniu z redaktorem naukowych dzieła lub samodzielnie może zdecydować zarówno o wycofaniu tekstu z publikacji (jeżeli pojawiły się dane o braku jego wiarygodności, również wskutek wystąpienia niezamierzonych błędów, rozpoznano cechy plagiatu czy też naruszenia zasad etyki wydawniczej), jak i o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.

10. Zespół redaktorów Wydawcy dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza etyczne i naukowe kompromisy, a gdy pojawi się taka potrzeba, jest gotowy do publikowania errat, korekt oraz sprostowań.

Oświadczenie. Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że nie była publikowana i że nie została złożona do druku w innym czasopiśmie oraz że autor wyraża zgodę na opublikowanie pracy w Internecie.

Odpowiedzialność prawną i merytoryczną za nieprawidłowości związane z przygotowaniem pracy ponoszą wszyscy autorzy w równym stopniu.