Rada Wydawnicza

Organem doradczym Rektora Warszawskiej Akademii Medycznej w sprawach wydawniczych uczelni jest Rada Wydawnicza.
Jej skład, szczegółowe zadania oraz funkcjonowanie określa Rada Wydawnicza

REGULAMIN RADY WYDAWNICZEJ WYDAWNICTWA MED

§ 1
Organizacja Rady Wydawniczej
1. Rada Wydawnicza Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych, zwana dalej Radą, jest organem
doradczym Rektora w sprawach wydawniczych Uczelni. Działa na podstawie niniejszego regulaminu.
2. W skład Rady wchodzą: przewodniczący, członkowie oraz dyrektor Wydawnictwa MED.
3. Członków Rady powołuje Rektor w odrębnym zarządzeniu.
4. Przewodniczący Rady wybierany jest wśród jej członków poprzez głosowanie.
5. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy:
a) kierowanie działalnością Rady,
b) koordynowanie prac Rady,
c) zatwierdzanie planów wydawniczych,
d) w razie potrzeby zapraszanie innych osób niebędących członkami Rady.
6. Do obowiązków członków Rady należy:
a) uczestniczenie w posiedzeniach Rady iaktywny udział w rozpatrywaniu zagadnień będących przedmiotem obrad,
b) opiniowanie rocznego planu wydawniczego,
c) analiza terminowości przekazywania do Wydawnictwa publikacji zgłoszonych do planu wydawniczego,
d) przedstawianie innych problemów wydawniczych istotnych dla Uczelni.
7. Do obowiązków dyrektora Wydawnictwa w obszarze działalności Rady należy:
a) opracowywanie planów posiedzeń Rady,
b) przygotowanie niezbędnych materiałów na posiedzenia Rady,
c) protokołowanie posiedzeń Rady,
d) prowadzenie spraw administracyjnych związanych z działalnością Rady,
e) realizacja decyzji Rady poprzez zarządzanie procesem wydawniczym.§ 2
Zadania Rady Wydawniczej
1. Podstawowym zadaniem Rady jest nadzór merytoryczny nad działalnością wydawniczą Uczelni, a w tym:
a) określanie i kreowanie polityki wydawniczej Uczelni,
b) czuwanie nad poziomem naukowym publikacji,
c) propagowanie zasad etyki wydawniczej i dobrych praktyk w działalności naukowej, w tym w zakresie wyboru
recenzentów,
d) przyjmowanie rocznego planu wydawniczego Uczelni,
e) na podstawie sporządzonych recenzji dokonywanie merytorycznej oceny wydawniczej publikacji i rekomendacja publikacji do wydania,
f) analiza działalności wydawniczej wydziałów iterminowości składania przez nie wydawnictw zgłoszonych do planu,
g) opiniowanie wielkości nakładu publikacji zakwalifikowanych do druku,
h) inicjowanie wznowień i opiniowanie wniosków o wznowienia,
i) podejmowanie inicjatyw wydawniczych,
j) określanie propozycji stawek za recenzje.
§ 3Zasady działalności Rady Wydawniczej
1. Zadania należące do zakresu swego działania Rada realizuje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i zwoływane są na wniosek przewodniczącego Rady lub członków Rady.
3. Kierownik Oficyny Wydawniczej zawiadamia członków Rady o terminie i planie posiedzenia. Informuje o ewentualnych zmianach terminu.
4. Do prawomocności głosowania Rady niezbędna jest obecność 2/3 liczby jej członków.
5. Decyzje Rady są uchwalane zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
6. Osoby zaproszone przez przewodniczącego a niebędące członkami Rady uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.
7. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.
8. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady.
9. Protokoły są archiwizowane u kierownika Oficyny Wydawniczej.§ 4
Sprawy administracyjne i finansowe
1. Czynny udział w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem służbowym jej członków.
2. Osobom biorącym udział w posiedzeniach i pracach związanych z działalnością Rady nie wypłaca się dodatkowego wynagrodzenia.